Fiskdammarna

Fiskdammarna and Stråkan


A walk through Gyljerydsmon in Mullsjö is a walk through history.


Check out the map here.

Nice shelter but watch your head.

South view from the bridge

Trees growing out of the treated water before it reaches the river.

North view from the bridge

Cross Stråkan here on foot, by bicycle or train.

Plenty of fallen trees to see, but this one makes a nice archway on the path near the bridge.

The wastewater from Mullsjö is cleaned the sewage treatment plant. The wastewater that has been processed in the treatment plant is now further purified by natural processes in a system of ponds.


The purification ponds include some in the project "let the ear play" that aims to recreate the cultural environment and to improve the water environment in Mullsjö river and I lake Stråken.


The first step is the filtration ponds. This water from the drainage plant in earlier times was released in to Mullsjö river. In the filtration ponds, the water drops down through a thick sand bed. In the surface of the sand bed, a so-called biohud forms when the nutrient-rich water passes. Biohuden consists of microorganisms that break down organic pollutants. The sand in the bed is capable of filtering out phosphorus, particles and other pollutants.


At the bottom of the sand bed, perforated pipes collect the water and lead it to the old dams that once used to be used for fish farming.


The old fish ponds form a wetland with rich vegetation where the water flows slowly. The vegetation in the wetland dam takes up nutrients from the water, but also acts as a filter where pollutants get caught. During its slow flow through the dam system, the water is also vented and oxygenated before it eventually flows into Mullsjö river in connection with Lake Stråkan.


The walk through the area goes continually along between the two water sources until they meet near the shore of Stråkan.


Avloppsvattnet från Mullsjö renad i avloppreningsverket. Avloppsvaten som har behandlats färdigt I reningsverket renas nu ytterligare genom naturliga processer I ett system av dammar.


Reningsdammarna ingår some i del i projecktet “låt öringen leka” som syftar till att återskapa kulturmiljö och att förbettra vattenmiljön I Mullsjöån och I sjön Stråken.


Det första steg är infiltrationsdammarna. Hit leds det vatten från avlopsreningverket som tidigares släpptes ut I Mullsjöån. I infiltrationsdammarna sjunker vattnet ned genom en tjock sandbädd. I ytan av sandbädden bildas en så kallad biohud när det näringsrika vattnet passerar. Biohuden består av mikroorganismer som bryter ner organiska föroreningar. Sanden in bädden har förmåga at filtrera bort fosfor, partiklar och andra föroreningar.


I botten på sandbädden samla peforerade ledningar up vattnet och leder det vidare till det gamla dammarna som en gång I tiden  andvendäs för fiskodling.


De gamla fiskdammarna bildar en våtmark med rik växtlighet där vattnet långsam flyter fram. Växtligheten I Våtmarksdammarna tar upp näringsämnen ur vattnet men fungerar också som en filter där föroreninger fastnar. Under sin långsamma  genom dammsystemet luftas  och syresätts vattnet också innan det till slut rinner ut I Mullsjöån I anslutning till sjön Stråkan.