Julmarknad

Julmarknad


Den 12 november var gospelmullsjo närvarande vid Sägnernas Hus i Sandhem. Klicka här för att se mer om market/Julmarknad.


Med ett utmärkt läge framför ytterdörren och bredvid scenen,  överträffade det förväntningarna för vår första julmarknad.


Alla som fyllt i enkäten fick en gratis lott i lotteriet där vinnarna hade 3 eller 7 i slutnummer.


Undersökningen berörde frågan Varför firar vi jul? och ville se hur man förknippar julen med det kristna budskapet. Totalt svarade över 100 personer på enkäten och över 100 julkort  med evangeliets budskap inuti gavs till alla som svarat.


Den korta presentation från scenen innehöll sångerna "Go tell it on the mountain", "Nu tändas tusen juleljus" och "En Pojkskara", sjungna av gospelmullsjö, en läsning från Jesaja 9, och en kort presentation av evangeliets budskap. De första sångerna möttes av applåder.


Barnen i gospelmullsjö familjer trivdes med uppgiften bakom montern att ta emot undersökningspapper och ge ut gåvor och litteratur.


För statistik och analys se nedan.

Goda nyheter för julen


Fråga någon i Sverige vad Gospel är och

de flesta kommer att svara att det är en

musikstil. Men den musikstilen är bara en

väg att förkunna ett budskap – evangeliet,

men vad är det?


Julevangeliet fångar scenen i Betlehem för

mer än 2000 år sedan då Jesus föddes,

herdar kom för att se vad som hände, och

vise män från österlandet kom med sina

gåvor.


Vad gick de ut för att se?


Profeterna i Gamla Testamentet i Bibeln

hade sett fram emot denna händelse i

hundratals år. De visste att en kung skulle

komma och de visste att han skulle lida för

sitt folk, men de visste inte när detta skulle

ske.

De goda nyheterna eller evangelium är att

Gud sände sin son som det var lovat, för att göra det möjligt för syndare att bli förlåtna. De som söker Guds förlåtelse kan finna ett nytt hopp och nytt liv genom Jesus Kristus som villigt gav sitt eget liv för dem.


“ Så älskade Gud världen att han gav

den sin ende son, för att var och en som

tror på honom inte skall gå under utan

ha evigt liv” Joh 3:16


Kanske du har sett denhär versen förut

men har du förstått den? Det finns ett

problem. Synd. Alla har gått sin egen väg

och vänt Gud ryggen.


Kan vi tala om synd på julen? Eller förstör

det vårt julfirande? Kanske det är

bekvämare att skjuta upp det till en annan

dag, eller kanske ett annat år. Men om vi

inte vågar se syndproblemet i ögonen, så

är hela betydelsen av julen förlorad.

Frit att ladda ner - Swedish

Analysis of visitors and  views

The Christmas Market


On 12th November gospelmullsjo were present at Sägnernas Hus in Sandhem. Click here to see more about the market/Julmarknad.


With an excellent position in front of the main door and next to the stage, it was better than expected for our first Christmas market.


All those who filled in the survey form had a free entry into a lottery where those tickets ending in 3 or 7 would win a prize.


Overall there were over 100 survey forms completed and over 100 Christmas cards given out with the gospel message inside.


The short presentation from the stage included the songs "Go tell it on the mountain", "Nu tändas tusen juleljus" and "En Pojkskara", sung by gospelmullsjö, a reading from Isaiah 9, and a short presentation of the gospel message. The first songs were met with applause.


The children of the gospelmullsjö families enjoyed the task behind the stand in taking the survey papers and giving out gifts and literature.


For the statistics and analysis please see below.

Peaceful Christmas

Det var på grund av vår hjälplöshet i synd som detta barn föddes! Innan du förstår att syndaproblemet har en lösning så kan du aldrig känna den verkliga julglädjen, och aldrig veta vad evangeliet ”gospel” betyder för dig.


Vi hoppas att denhär julen kommer att bli en tid då du tänker på gåvan, Guds ende son, och kommer att förstå glädjen i förlåtelsen och den verkliga meningen med

evangeliet (gospel).


Du stjärna över Betlehem,

O, låt ditt milda ljus

Få lysa in med hopp och frid

I varje hem och hus!

Free to download - English

Updated for A5

Kommentarer till resultat


Män och kvinnor

Män gillar inte julmarknader lika mycket som kvinnor.

 

Åldersgrupp

Medan ålders 20-40 gruppen var märkbart liten under sommaren (17%) så dominerade de på julmarknaden med nästan 50%. Ingen förklaring till detta.


Vems födelse firas på jul?

Tror någon verkligen att julen är Kalle Ankas födelsedag? Eller till och med jultomtens? Det var ett skämtsamt alternativ i undersökningen men inte många valde att välja det. Det är uppenbart att nästan alla vet att det är Jesu födelse som firas på jul och det verkar som de flesta människor gjorde undersökningen allvarligt och ärligt.


Konstigt nog var det inte mycket på marknaden med kristet tema. Kalle Anka var också frånvarande  - han tar det lugnt innan han ska visa sig på den svenska julaftonen.


Jag fick intrycket att undersökningen fått människor att tänka till och kanske några till och med tyckte om det. Åtminstone är det värt att överväga sina svar för att se om det finns något att lära. Det kan sammanfattas på följande sätt:


Alla vet att julen handlar om Jesu födelsedag, även i Sverige, världens mest sekulariserade land.


Vad är viktigast för dig på jul?

Fastän julen har blivit så kommersialiserad och denna undersökning gjordes på en julmarknad, var det mycket få besökare som såg presenter som det viktigaste med julen. Viktigast var stämningen med ljus, följt av Jesus, och sedan familjefester.


Vad betyder Jesu födelse i Betlehem för dig?

Eftersom Jesus var viktig för så många besökare,  var frågan om innebörden av hans födelse för dem personligen ganska lämplig. Endast ett fåtal ansåg Jesu födelse vara osann, som  en gammal saga. För vissa var det nostalgin i barndomsminnen som betydde mest för dem, kanske något av Jesus i krubban blandat med allt annat.


Majoriteten accepterade klart berättelsen om Jesu födelse för att vara sant och många besökare var personligen tacksamma att Jesus kom som en frälsare för dem.


Vad tror besökarna det kristna budskapet för julen, budskapet om Jesus, egentligen innebär?

Vissa tänker på ett budskap om hopp för världen, andra att det handlar om att Gud blir människa, men de flesta trodde att det var om kärlek bland människor .


Sekulära Sverige


Det råder ingen tvekan om att Sverige framställs runt om i världen som det mest sekulära land, och det önskar vara, åtminstone på en politisk nivå. Att förstå hur det blev så här är inte en enkel fråga.


För att få viss förståelse titta på dokumentären "The Swedish Theory of Love".


Även om det beror på var i Sverige man befinner sig så finns det faktiskt en hel del bekännande kristna i landet, och de flesta av dem är svenska. Resultaten av den enkla marknadsundersökningen visar att kristendomen i Sverige är långt ifrån död!Commentary on results


Men and Women

Men don't like Christmas markets as much as women.

 

Age group

Whilst the 20-40 age group was noticably small in the summer (17%) at the Christmas market they dominated with almost 50%. No explanation for this.


Whose birth is celebrated at Christmas?

Does anyone really think that Christmas (Jul) is the birthday of Donald Duck (Kalle Anka)? Or even Santa Claus? It was a fun option to pick in the survey but not many chose to do so. It is clear that almost everyone knows that it is the birth of Jesus that is celebrated at Christmas and it seems that most people did the survey quite seriously and honestly.


Strangely though, there was not much at the market with any Christian theme. Donald Duck was absent too - taking it easy before the annual Swedish Christmas Eve appearance.


I got the impression that the survey made people think and perhaps some even enjoyed it. At least it is worth considering their answers to see if there is anything to learn. It can be summarised as follows:


Everyone knows that Christmas is about Jesus' birthday, even in Sweden, the world's most secular country.


What is most important for you at Christmas?

Although Christmas has become so commercialised, and this survey was done at a Christmas market, very few visitors saw presents as the most important thing for their Christmas. Most important was the atmosphere with the lights, followed by Jesus, and then family partys.


What does Jesus' birth in Bethlehem mean for you?

Since Jesus was important to so many visitors, the question about the meaning of his birth for them as they saw it was rather appropriate. Only a few thought of the birth of Jesus as untrue, as just an old saga. For some the nostalgia of childhood memories meant most for them, perhaps something of Jesus in the manger mixed with everything else.


The majority clearly accepted the story of Jesus birth to be true and many visitors were personally thankful that Jesus came as a saviour for them.


What do the visitors think the christian message for Christmas, the  message about Jesus, actually means?

Some think of a message of hope for the world, others that it is about God becoming man, but most thought it was about love between all mankind.


Secular Sweden


There is no doubt that Sweden is portrayed around the world as the most secular country, and so it wishes to be, at least at a political level. Understanding how it got to be like this is not a simple question.


To start to get some understanding of how Sweden is today watch the documentary "The Swedish Theory of Love".


For those outside Sweden get access through VPN. Read sv.vpnmentor.com/blog/hur-man-can-se-svensk-tv-utanfor-sverige/


Although it varies between regions, there are actually a lot of professing Christians in Sweden, and most of them are Swedish. The results of the simple market survey show that Christianity in Sweden is far from dead!